Obchodné podmienky

 

Obchodné podmieky internetového obchodu www.eurosedacky.sk

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Vojtech Tornyai - Bill Mc so sídlom Kúpeľná ulica č.60, 929 01 Dunajská Streda – ďalej len “predávajúci”( IČO:118148154, Ž.L. vydal Obvoný Úrad , Dunajská Streda,  č.j.: Žo- 1815/1992,  V Dunajskej Strede 30.7.1992) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke: www.eurosedacky.sk

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

 

Objednávka

 1. Spotrebiteľ objednáva tovar predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.nielensedacky.sk písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop), poštou.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

2. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

 3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom.

Predávajúci následne overí správnosť objednávky a zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o tom, či bola objednávka kupujúceho akceptovaná (ďalej len „akceptácia objednávky“). Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje.

4. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe Kupujúcemu a v prípade pochybností o doručení akceptácie objednávky Kupujúcemu je kúpna zmluva  uzavretá aj prevzatím objednaného tovaru a zaplatením kúpnej ceny Kupujúcim alebo ním poverenou osobou.

 

 

I. Dodacie lehoty

1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.

 

II. Cena, platobné podmienky a prepravné

1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Avšak objednaný a akceptovaný tovar nikdy nebude precenený.

Zobrazená kúpna cena za tovar na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky akcie platia do vypredania zásob, alebo do uplynutia času pokiaľ sú časovo obmedzené a pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak. Pokiaľ predávajúci poskytuje na vybrané produkty viacero zliav alebo výhod, tieto nie je možné kombinovať (pokiaľ nie je uvedené inak) a je na rozhodnutí kupujúceho ktorú ponúkanú zľavu alebo výhodu si pri objednávke vyberie.

2. Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho.

3. Predávajúci môže žiadať preddavok za objednaný tovar. V tom prípade objednávka bude platná až po zaplatení preddavku

3. Pri objednávke cez eshop u zvolení platby,,Hotovosťou", sa musí potrebiteľ bezodkladne do 2 pracovných dní od vzniku objednávky zastaviť na predajni Salón nábytku-BILL MC so sídlom Gabčíkovská27, 929 01 Dunajská Streda uhradiť cenu za objednávku.

 4. Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:

a) osobným odberom

b) kuriérom (zasielateľskou službou) – cena je stanovená podľa cenníka kuriéra.

c) dopravou firmy

d) nákladnou prepravnou službou- Ľudovit Štefánkovics  

  

5. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky, ktorú vie pozrieť aj na internete firmy,  prípadne predávajúci odporučí spotrebiteľovi lacnejší variant dopravy.

 

 

III. Preberanie tovaru

 

1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať ním objednaný tovar a zaplatiť celú kúpnu cenu za objednaný tovar vrátane nákladov na doručenie tovaru v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke najneskôr však pri prevzatí tovaru. V prípade, ak sa tak nestane predávajúci je oprávnený  odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.

 2. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

 3. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho. 

4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa. 

5. Zobrazenie tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je len ilustračné. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú udávané výrobcom a môžu sa odlišovať od skutočnosti o ± 1% z uvedenej hodnoty.

6. Náklady spojené s montážou a vynáškou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci tieto služby neposkytuje

7. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar. 

8. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar

 

IV. Odstúpenie od zmluvy

 

1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.

 2. Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia 

3. Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť. 

2. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 21 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť. 

3. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch: 

a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy

b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť

c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

4. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy).

 

V. Záruka a servis

 1. Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré spotrebiteľ obdrží pri kúpe produktu.

 

2. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby produktu. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.

3. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť

4. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním. 

5. Reklamácia sa nevzťahuje na prirodzené starnutie a bežné opotrebovanie výrobku.

6. Uplatňovanie reklamácie musí spotrebiteľ písomne oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

 

 

VI. Záverečné ustanovenia

 

1. Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať spotrebiteľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. 

 2. Predávajúci prehlasuje, že objednaný tovar predá za ceny uvedené na e-shope v momente objednávky..

Zmena ceny tovaru v e-shope sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru. 

3. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

 

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

 

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

 

4. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 Ochrana osobných údajov

Garancia ochrany osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z.
Vyhlásenie:


Toto prehlásenie o ochrane citlivých údajov sa vzťahuje na internetový obchod www.eurosedacky.sk.
www.eurosedacky.sk sa zaväzuje k tomu, že sa nebudú žiadne osobné údaje, zverejňovať, predávať, poskytovať tretej osobe ani nepoužije osobné údaje pre komerčnú ponuku nesúvisiacu s internetovým obchodom na serveri www. eurosedacky.sk bez súhlasu vlastníkov týchto údajov. Taktiež sa zaväzuje k tomu, že na želanie zákazníka a bez udania dôvodu, jeho osobné údaje vymaže z databázy zákazníkov. Pokiaľ dôjde k prevodu vlastníctva tohoto internetového obchodu na inú osobu či spoločnosť, všetky získané dáta prejdú do užívania novému vlastníkovi za predpokladu dodržania tohoto prehlásenia.

www.eurosedacky.sk nezhromažduje žiadne citlivé osobné údaje vypovedajúce o majetku a majetkových pomeroch, národnostnom, rasovom alebo etnickom pôvode, politických postojoch či členstve v politických stran ách. Pre uchovávanie osobných údajov dodržujeme Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.


www.eurosedacky.sk zhromažduje niektoré osobné informácie, ktoré sú špecifikované nižšie, a to predovšetkým pre svoje vlastné potreby a potreby nutné pre uskutočnenie obchodných zmlúv vzniknutých pri prevádzkovaní internetového obchodu ako aj pre zjednodušenie procesu nákupu.

Dozorný orgán činnosti:

Ústredný inšpektorát 

  • Slovenskej obchodnej inšpekcie
  • poštový priečinok 29
  • Prievozská 32
  • 827 99 Bratislava 27

                   

Inšpektorát SOI pre Trnavsky kraj

  • Trhová 2, 917 01 Trnava 1
  • odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
  • tel. č.: 033/5512 689
               033/5512 690
  • fax č.: 033/5512 656 

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 1.3.2014

Reklamačný poriadok   PDF

 

Poucenie-o-prave-zakaznika-odstupit-od-zmluvy   Poučenie

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy   Formulár

Na výstave o nás:

no alt

 

 

Klikajte a hladajte ďalej a

Vyberte si Váš vysnívaný nábytok z našej širokej ponuky:

Rustikálny nábytok

 Polovnícky nábytok

Predsiene - vešiaky

Moderné obývačky - nábytok

Kuchyňské linky

Spálne moderné

Postele a dvojpostele Bill Mc

Pohovky-kanapa Bill Mc

Matrace na mieru by Moravia comfort

matrace-lb-bohemia

Kancelársky nábytok Bill Mc

Nábytok Black Red White

Masívne stoličky

Moderné, hranaté sedačky Bill Mc

Sedačky s oblými tvarmi

Rustikálné sedačky

Relax kreslá

Konferenčné stolíky

Akciové sedačky

Akciový nábytok

 

Pohodlné sedačky

 za dobrú cenu

Kontakty do firmy:

info@billmc.sk

Kontakná osoba:

Pani Patasiová Helena

mobil:

0905758542

Tel. a fax:

Z Dun.Stredy: 5527112

Z ostatných miest Slovenska: 031/5527112

Zo zahraničia:

00421/315527112

QR kód kontaktu na sedačky a nábytok:

QR code-kontakt do firmy

GPS súradnice:

47°59'14.00"N 17°36'49.00"E

 

 

 

 

 

Salón nábytku na Facebooku

 

 

 

YouTube

 

GPS POI

 

 

 

ZÁRUKA 5 ROKOV

 

 

 

Všetky náhľady naraz

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info